L'Operador Econòmic Autoritzat -OEA- és una figura de vital importància en el comerç internacional avui dia i, especialment, en tot allò relatiu a les duanes.

QUÈ ÉS L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT

Pot ser definit com un operador econòmic de confiança, complidor, fiable per a les operacions duaneres i que, segons la mena d'autorització OEA que ostenti, obtindrà avantatges en tota la Unió Europea en matèria de simplificacions duaneres i facilitats de seguretat i protecció.

Existeixen dos tipus d'autorització OEA atesa l'exigència de requisits i dels beneficis que d'ells es derivin:

  • Autorització d'Operador Econòmic Autoritzat de Simplificacions Duaneres: Tipus C
  • Autorització d'Operador Econòmic Autoritzat de Seguretat i Protecció: Tipus S

Ser Operador Econòmic Autoritzat no és obligatori, i pot ser-ho qualsevol persona, física o jurídica, que estigui establerta en el territori duaner de la Unió Europea, amb independència de la grandària del seu negoci, i que en l'àmbit de les seves activitats professionals, realitzin activitats regulades per la legislació duanera, pot sol·licitar l'autorització d'Operador Econòmic Autoritzat (exemples: fabricants, exportadors, transportistes, transitaris, representants duaners, etc.)

2ea.jpg

Cal entendre que l'Operador Econòmic Autoritzat neix principalment, igual que el C-TPAT americà, com una manera d'augmentar la seguretat de la cadena logística internacional, lluitant tant contra el terrorisme com contra el tràfic de drogues, per exemple.

ON ES REGULA LA FIGURA DE L'OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT

Normativa

Recollida fonamentalment en el Títol I (Disposicions Generals), Capítol 2 (Drets i obligacions de les persones en el marc de la legislació duanera) dels següents Reglaments:

  • REGLAMENT (UE) Núm. 952/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió > > Secció 4 - Operador econòmic autoritzat - REGLAMENT DELEGAT (UE) 2015/2446 DE LA COMISSIÓ de 28 de juliol de 2015 pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb normes de desenvolupament relatives a determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió
  • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2015/2447 DE LA COMISSIÓ de 24 de novembre de 2015 pel qual s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió

Reglament 648/2005, que modifica el Reglament (CEE) 2913/1992 del Consell pel qual s'aprovael Codi Duaner Comunitari.

Reglament 1875/2006.

Reglament EC 1192/2008 de la Comissió, pel qual es modifica el Reglament(CEE) no 2454/93.

Plaza Forwarding va obtenir l'estatut d'Operador Econòmic Autoritzat tant per a la modalitat de Duana com de Seguretat el 20 de Juliol de 2011.

-CONSULTA LA VIGÈNCIA DE NOSTRA AUTORIZACION-

¿QUINS AVANTATGES OBTENEN ELS NOSTRES CLIENTS DEL NOSTRE ESTATUT D'OEA?

Els avantatges derivats de la certificació d'Operador Econòmic Autoritzat depenen tant del tipus que s'hagi obtingut (simplificacions duaneres, seguretat o totes dues), com del tipus d'empresa (exportadora, importadora, naviliera, agent de duanes, etc.). En general, una empresa OEA tindrà un accés més fàcil, simple i directe a l'administració duanera.

En particular, es podran beneficiar de:

  • Menor nombre de controls físics i documentals: es redueix el nombre de despatxos en circuit vermell (inspecció física), i circuit taronja (control documental).
  • Prioritat en els controls físics i documentals: quan hi ha control aquest és més ràpid.
  • Despatx nacional centralitzat: els agents de duanes poden despatxar mercaderia que entra per qualsevol port, realitzant totes les gestions documentals en una altra duana
  • Facilitats per a acollir-se a procediments duaners simplificats: és possible, sobre la base de la certificació OEA, acollir-se a uns certs procediments duaners simplificats que reporten interessants avantatges als operadors (principalment empreses exportadores i importadores).

A vegades, els operadors econòmics autoritzats poden sol·licitar altres avantatges no contemplats de manera explícita en la legislació vigent però que el Departament de Duanes podrà, sota la seva discreció, considerar i atorgar.

¿POT UNA EMPRESA EXPORTADORA O IMPORTADORA SER ACREDITADA COM A OEA?

Per descomptat. De fet, aconsellem a molts dels nostres clients (segons grandària, tipus d'operacions, etc.), que optin a aquesta certificació.

¿QUÈ HAIG DE FER PER A OBTENIR L'ACREDITACIÓ COM A OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT?

Sol·licitud

El Departament de Duanes i II.EE de l'Agència Estatal d'Administració Tributària determina si les persones físiques o jurídiques que desitgin ser Operador Econòmic Autoritzat reuneixen els requisits exigibles per a ser-ho, mitjançant una auditoria detallada del compliment de tals requisits. Per a això els interessats hauran de presentar via Seu Electrònica, i utilitzant el formulari de sol·licitud OEA reglamentat, la corresponent sol·licitud juntament amb la documentació (annexos) que sigui exigible. Tramitació des de la seu electrónica.

- Procediment. Operador Econòmic Autoritzat
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/DC02.shtml

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'OEA

Fonts d'interès

- Agència Tributària
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/Operador_Economico_Autorizado__OEA_.shtml

- Direcció General de Fiscalitat i Unió Duanera
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo_en

- Cursos E-learning OEA
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/_INFORMACION/Cursos_e_learning_OEA/Cursos_e_learning_OEA.shtml

Més información

- Duanes i impostos especials:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml

- Email del punt de contacte per a informació sobre OEA: oea@correo.aeat.es

CERTIFICADO PDF

AenorFLAMA ARA
Madrid: +34 91 673 7007
Barcelona: +34 93 511 1284
Valencia: +34 96 331 9287

PLAZA FORWARDING

Solucions de Logistica Eficient
<